Wet, regelgeving en privacy

Beroepscode 
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier (link naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/)

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen. 

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Klachten
Ik zet mij te allen tijde in om kwalitatief goede zorg te leveren en met respect te werk te gaan. Ervaart u onvrede ten aanzien van (iets in) werkwijze dan stel ik het zeer op prijs als u dit met mijn bespreekt. Ik zal mijn uiterste best doen om uw onvrede weg te nemen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).

Dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit elektronisch dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht om de dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren. 

Geheimhouding
Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen neem ik in de regel eerst met u contact op om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Damen Psychologie is gestart en hoe de behandeling is verlopen. Hierover wordt een korte brief gestuurd (na intake en bij afsluiten van het dossier). Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dit bij mij aangeven.

Communicatie
Voor inhoudelijke communicatie met mij vraag ik u gebruik te maken van de door mij verstrekte beveiligde e-mail of telefoon (bellen of SMS). Whatsapp en reguliere e-mail zijn niet geschikt zijn voor inhoudelijke communicatie van privacygevoelige informatie. Ik raad u aan om de privacygevoelige informatie die u (als bijlage) naar mij stuurt te verwijderen van uw computer/uit uw e-mail.  


Toestemming voor behandeling

Voor kinderen tot 16 jaar moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Indien (één van) de gezaghebbende ouder(s) niet betrokken is bij de aanmelding wordt deze toestemming gevraagd alvorens een intakegesprek kan plaatsvinden. 

Vanaf 12 jaar moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.

Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk